? مثنوی آنلاین
صفحه اصلی
صافی
نمایش # 
عنوان بازدید
بخش ۶۲ - هم در بیان مکر خرگوش 124
بخش ۶۳ - رسیدن خرگوش به شیر 112
بخش ۶۴ - عذر گفتن خرگوش 115
بخش ۶۵ - جواب گفتن شیر خرگوش را و روان شدن با او 82
بخش ۶۶ - قصهٔ هدهد و سلیمان در بیان آنک چون قضا آید چشمهای روشن بسته شود 64
بخش ۶۷ - طعنهٔ زاغ در دعوی هدهد 119
بخش ۶۸ - جواب گفتن هدهد طعنهٔ زاغ را 118
بخش ۶۹ - قصهٔ آدم علیه‌السلام و بستن قضا نظر او را از مراعات صریح نهی و ترک تاویل 65
بخش ۷۰ - پا واپس کشیدن خرگوش از شیر چون نزدیک چاه رسید 77
بخش ۷۱ - پرسیدن شیر از سبب پای واپس کشیدن خرگوش 70
بخش ۷۲ - نظر کردن شیر در چاه و دیدن عکس خود را و آن خرگوش را 85
بخش ۷۳ - مژده بردن خرگوش سوی نخچیران کی شیر در چاه فتاد 59
بخش ۷۴ - جمع شدن نخچیران گرد خرگوش و ثنا گفتن او را 63
بخش ۷۵ - پند دادن خرگوش نخچیران را کی بدین شاد مشوید 68
بخش ۷۶ - تفسیر رجعنا من الجهاد الاصغر الی‌الجهاد الاکبر 73
بخش ۷۷ - آمدن رسول روم تا امیرالمؤمنین عمر رضی‌الله عنه و دیدن او کرامات عمر را رضی‌الله عنه 63
بخش ۷۸ - یافتن رسول روم امیرالمؤمنین عمر را رضی‌الله عنه خفته به زیر درخت 70
بخش ۷۹ - سوال کردن رسول روم از امیرالمؤمنین عمر رضی‌الله عنه 63
بخش ۸۰ - اضافت کردن آدم علیه‌السلام آن زلت را به خویشتن کی ربنا ظلمنا و اضافت کردن ابلیس گناه خود را به خدای تعالی کی بما اغویتنی 55
بخش ۸۱ - تفسیر و هو معکم اینما کنتم 116