? مثنوی آنلاین
صفحه اصلی
صافی
نمایش # 
عنوان بازدید
بخش ۴۲ - بیان توکل و ترک جهد گفتن نخچیران بشیر 85
بخش ۴۳ - جواب گفتن شیر نخچیران را و فایدهٔ جهد گفتن 63
بخش ۴۴ - ترجیح نهادن نخچیران توکل را بر جهد و اکتساب 76
بخش ۴۵ - ترجیح نهادن شیر جهد و اکتساب را بر توکل و تسلیم 68
بخش ۴۶ - ترجیح نهادن نخچیران توکل را بر اجتهاد 79
بخش ۴۷ - ترجیح نهادن شیر جهد را بر توکل 108
بخش ۴۸ - باز ترجیح نهادن نخچیران توکل را بر جهد 61
بخش ۴۹ - نگریستن عزرائیل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای سلیمان و تقریر ترجیح توکل بر جهد و قلت فایدهٔ جهد 86
بخش ۵۰ - باز ترجیح نهادن شیر جهد را بر توکل و فواید جهد را بیان کردن 79
بخش ۵۱ - مقرر شدن ترجیح جهد بر توکل 102
بخش ۵۲ - انکار کردن نخچیران بر خرگوش در تاخیر رفتن بر شیر 69
بخش ۵۳ - جواب گفتن خرگوش ایشان را 117
بخش ۵۴ - اعتراض نخچیران بر سخن خرگوش 102
بخش ۵۵ - جواب خرگوش نخچیران را 106
بخش ۵۶ - ذکر دانش خرگوش و بیان فضیلت و منافع دانستن 79
بخش ۵۷ - باز طلبیدن نخچیران از خرگوش سر اندیشهٔ او را 59
بخش ۵۸ - منع کردن خرگوش از راز ایشان را 83
بخش ۵۹ - قصهٔ مکر خرگوش 122
بخش ۶۰ - زیافت تاویل رکیک مگس 122
بخش ۶۱ - تولیدن شیر از دیر آمدن خرگوش 110