? مثنوی آنلاین
صفحه اصلی
صافی
نمایش # 
عنوان بازدید
بخش ۲۲ - تخلیط وزیر در احکام انجیل 144
بخش ۲۳ - در بیان آنک این اختلافات در صورت روش است نی در حقیقت راه 88
بخش ۲۴ - بیان خسارت وزیر درین مکر 135
بخش ۲۵ - مکر دیگر انگیختن وزیر در اضلال قوم 75
بخش ۲۶ - دفع گفتن وزیر مریدان را 127
بخش ۲۷ - مکر کردن مریدان کی خلوت را بشکن 95
بخش ۲۸ - جواب گفتن وزیر کی خلوت را نمی‌شکنم 75
بخش ۲۹ - اعتراض مریدان در خلوت وزیر 133
بخش ۳۰ - نومید کردن وزیر مریدان را از رفض خلوت 70
بخش ۳۱ - ولی عهد ساختن وزیر هر یک امیر را جداجدا 66
بخش ۳۲ - کشتن وزیر خویشتن را در خلوت 112
بخش ۳۳ - طلب کردن امت عیسی علیه‌السلام از امراکی ولی عهد از شما کدامست 58
بخش ۳۴ - منازعت امرا در ولی عهدی 116
بخش ۳۵ - تعظیم نعت مصطفی صلی الله علیه و سلم کی مذکور بود در انجیل 78
بخش ۳۶ - حکایت پادشاه جهود دیگر کی در هلاک دین عیسی سعی نمود 66
بخش ۳۷ - آتش کردن پادشاه جهود و بت نهادن پهلوی آتش کی هر که این بت را سجود کند از آتش برست 59
بخش ۳۸ - به سخن آمدن طفل درمیان آتش و تحریض کردن خلق را در افتادن بتش 121
بخش ۳۹ - کژ ماندن دهان آن مرد کی نام محمد را صلی‌الله علیه و سلم بتسخر خواند 76
بخش ۴۰ - عتاب کردن آتش را آن پادشاه جهود 89
بخش ۴۱ - طنز و انکار کردن پادشاه جهود و قبول ناکردن نصیحت خاصان خویش 81