? مثنوی آنلاین
صفحه اصلی
صافی
نمایش # 
عنوان بازدید
بخش ۲ - عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور و تدبیر کردن در صحت او 555
بخش ۳ - ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجهٔ کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه اله و در خواب دیدن او ولیی را 282
بخش ۴ - از خداوند ولی‌التوفیق در خواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها و بیان کردن وخامت ضررهای بی‌ادبی 283
بخش ۵ - ملاقات پادشاه با آن ولی که در خوابش نمودند 238
بخش ۶ - بردن پادشاه آن طبیب را بر بیمار تا حال او را ببیند 246
بخش ۷ - خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه جهت دریافتن رنج کنیزک 240
بخش ۸ - دریافتن آن ولی رنج را و عرض کردن رنج او را پیش پادشاه 238
بخش ۹ - فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر 237
بخش ۱۰ - بیان آنک کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود نه به هوای نفس و تامل فاسد 246
بخش ۱۱ - حکایت بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان 293
بخش ۱۲ - داستان آن پادشاه جهود کی نصرانیان را می‌کشت از بهر تعصب 233
بخش ۱۳ - آموختن وزیر مکر پادشاه را 295
بخش ۱۴ - تلبیس وزیر بانصاری 266
بخش ۱۵ - قبول کردن نصاری مکر وزیر را 261
بخش ۱۶ - متابعت نصاری وزیر را 264
بخش ۱۷ - قصهٔ دیدن خلیفه لیلی را 270
بخش ۱۸ - بیان حسد وزیر 284
بخش ۱۹ - فهم کردن حاذقان نصاری مکر وزیر را 237
بخش ۲۰ - پیغام شاه پنهان با وزیر 577
بخش ۲۱ - بیان دوازده سبط از نصاری 285