? مثنوی آنلاین
صفحه اصلی
صافی
نمایش # 
عنوان بازدید
بخش ۲ - عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور و تدبیر کردن در صحت او 600
بخش ۳ - ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجهٔ کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه اله و در خواب دیدن او ولیی را 298
بخش ۴ - از خداوند ولی‌التوفیق در خواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها و بیان کردن وخامت ضررهای بی‌ادبی 301
بخش ۵ - ملاقات پادشاه با آن ولی که در خوابش نمودند 251
بخش ۶ - بردن پادشاه آن طبیب را بر بیمار تا حال او را ببیند 264
بخش ۷ - خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه جهت دریافتن رنج کنیزک 249
بخش ۸ - دریافتن آن ولی رنج را و عرض کردن رنج او را پیش پادشاه 246
بخش ۹ - فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر 251
بخش ۱۰ - بیان آنک کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود نه به هوای نفس و تامل فاسد 256
بخش ۱۱ - حکایت بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان 309
بخش ۱۲ - داستان آن پادشاه جهود کی نصرانیان را می‌کشت از بهر تعصب 241
بخش ۱۳ - آموختن وزیر مکر پادشاه را 309
بخش ۱۴ - تلبیس وزیر بانصاری 284
بخش ۱۵ - قبول کردن نصاری مکر وزیر را 274
بخش ۱۶ - متابعت نصاری وزیر را 279
بخش ۱۷ - قصهٔ دیدن خلیفه لیلی را 286
بخش ۱۸ - بیان حسد وزیر 308
بخش ۱۹ - فهم کردن حاذقان نصاری مکر وزیر را 250
بخش ۲۰ - پیغام شاه پنهان با وزیر 708
بخش ۲۱ - بیان دوازده سبط از نصاری 300