? مثنوی آنلاین
صفحه اصلی
صافی
نمایش # 
عنوان بازدید
بخش ۲ - عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور و تدبیر کردن در صحت او 350
بخش ۳ - ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجهٔ کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه اله و در خواب دیدن او ولیی را 175
بخش ۴ - از خداوند ولی‌التوفیق در خواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها و بیان کردن وخامت ضررهای بی‌ادبی 175
بخش ۵ - ملاقات پادشاه با آن ولی که در خوابش نمودند 147
بخش ۶ - بردن پادشاه آن طبیب را بر بیمار تا حال او را ببیند 152
بخش ۷ - خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه جهت دریافتن رنج کنیزک 147
بخش ۸ - دریافتن آن ولی رنج را و عرض کردن رنج او را پیش پادشاه 145
بخش ۹ - فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر 148
بخش ۱۰ - بیان آنک کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود نه به هوای نفس و تامل فاسد 156
بخش ۱۱ - حکایت بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان 182
بخش ۱۲ - داستان آن پادشاه جهود کی نصرانیان را می‌کشت از بهر تعصب 138
بخش ۱۳ - آموختن وزیر مکر پادشاه را 178
بخش ۱۴ - تلبیس وزیر بانصاری 165
بخش ۱۵ - قبول کردن نصاری مکر وزیر را 161
بخش ۱۶ - متابعت نصاری وزیر را 155
بخش ۱۷ - قصهٔ دیدن خلیفه لیلی را 172
بخش ۱۸ - بیان حسد وزیر 171
بخش ۱۹ - فهم کردن حاذقان نصاری مکر وزیر را 143
بخش ۲۰ - پیغام شاه پنهان با وزیر 168
بخش ۲۱ - بیان دوازده سبط از نصاری 168